Ukategorisert

 

Laksenæringen i Norge har fått mye pes i media den siste tiden. Vi kan lese om  stadig flere besetninger med oppdrettslaks som ikke klarer å bli kvitte lakselusa som har ført til nedslakting og utfordringer for bransjen. I sjømatdisken på Maschmanns fører vi økologisk oppdrettslaks.

Det vil i praksis si at laksen smaker mer fisk siden ca. 70% av fôret er fra avskjær av sild og makrell.  Den økologiske laksen har også 3 ganger så mye plass å boltre seg på kontra den konvensjonelle. Karenstiden for mærdene er også 6 måneder for økolaks  og 3 måneder for konvensjonelt oppdrettet laks.  Velg  økologisk laks, bra for deg, bra for miljøet og bra for laksen.

FAKTA OM ØKOLOGISK LAKSEOPPDRETT:

Debio

Debio er kontroll- og godkjenningsinstans for all økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge. Begrepet «økologisk» er beskyttet, og varer kan bare omsettes som økologisk når produsenten har godkjenning fra Debio. I økologisk akvakultur er siktemålet at naturressursene forvaltes på en slik måte at skadelige virkninger på miljøet minimaliseres/ unngås. Systemet baseres hovedsakelig på lokale og fornybare ressurser. Formålet med økologisk akvakultur er å få til et positivt samspill med omgivelsene.

Fiskevelferd

Fiskens helse og velferd står i fokus ved økologisk oppdrett. Biologisk sykdomsbekjempelse foretrekkes fremfor bruk av kjemiske middel der det er mulig og tilstrekkelig effektivt, for eksempel, bruk av leppefisk til kontroll med lakselus.

Legemiddel

Dersom det blir nødvendig å benytte legemidler er tilbakeholdelsestiden før slakting det dobbelte av ordinære bestemmelser. For å forebygge rømming må nøtene inspiseres minimum månedlig, eksempelvis ved dykking eller bruk av kamera.

Fisketetthet

Tillatt maksimal tetthet i økologisk fiskeoppdrett er 10 kg/m3. Det er sterk fokus på velferd ved transport av levende fisk. Ved avliving for slakting skal fisken bedøves ved hjelp av stunnere som er godkjent av myndighetene. Økologisk oppdrett utgjør en liten del av norsk oppdrettsnæring. I Norge er det to selskaper som produserer økologisk sertifisert laks.

Notimpregnering

Det er ikke tillatt å bruke miljøskadelige kjemiske impregneringsmiddel (kobberbasert). Begroing på produksjonsutstyr må fjernes mekanisk eller biologisk. Sammen med produsenter av impregneringsmiddel er det utviklet middel som ikke inneholder miljøskadelige kjemikalier og som «pakker» trådene i noten tettere sammen og skaper en glatt overflate. Denne er mye enklere å holde ren enn en totalt ubehandlet not.

Fôr

Krav til fôret er en av de store forskjellene mellom konvensjonelt og økologisk oppdrett. På fôrfronten har man kommet godt på vei og det er i dag tilgjengelig godt fôr til produksjon av økologisk laks. I fôret anvendes det blant annet fiskemel/fiskeolje basert på avskjær fra sild. Det er et krav fra Debio at fiskebestanden som avskjæret kommer fra også må forvaltes på en bærekraftig måte (dvs. sertifisert av ICES, FAO eller MSC). Avskjæret prosesseres til fiskemel i en fabrikk som er godkjent for produksjon av økologisk fiskemel, og videre blandes sammen med de andre økologisk sertifiserte bestanddelene i en fabrikk som er godkjent for økologisk forproduksjon. Når det gjelder vegetabilske råvarer som tilsettes i fiskefôr (eks. soya, hvete) må disse være produsert økologisk. I henhold til Debios regelverk skal øvrige tilsetninger være fremstilt naturlig så langt dette er mulig. Debio godtar ikke tilsetting av kunstige (syntetiske/naturfremmede) antioksidanter eller fargestoffer. Fiskeriforskning (NOFIMA) i Bergen har i samarbeid med Naturland utviklet en økologisk godkjent antioksidant til fiskefôret, Vitalox, til erstatning for Etoxyquin. Som erstatning for de tradisjonelle syntetiske fargestoffene i fôret til laks godtas farge utvunnet fra rekeskall, alger, sopp- og bakteriekulturer. Det mest vanlige er farge fra Phaffia fra en rød gjærstamme eller Panaferd – utvunnet fra en dyrket bakterie. Øvrige tilsetninger som vitaminer, mineraler skal være av naturlig opphav eller så nært sin naturlige form som mulig. Fremstillingen av fôr så vel som de øvrige faktorene involvert i økologisk fiskeoppdrett blir forståelig nok noe dyrene enn hva som er tilfellet i konvensjonelt oppdrett.